گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

FTIR

FTIR

تحلیل نتایج FTIR

در طیف روش FTIR شدت تابش مادون قرمز بر حسب محدوده ای از شماره موج های تابش رسم می شود و دارای یک سری پیک رو به پایین است. این پیک ها نشان دهنده برانگیختگی ارتعاشی است و به طور ساده به پیوندهای شیمیایی اشاره می کنند. تفسیر و تحلیل نظری این پیک ها کار ساده ای نیست ولی با این حال با مقایسه طیف بدست آمده با طیف های مرجع می توان آنها را بدون داشتن دانش نظری بالا تفسیر کرد.

در این بخش تحلیل آزمون آنالیز FTIR با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج FTIR:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو