گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

SEM

SEM

تحلیل نتایج SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با استفاده از یک پرتو متمرکز بر الکترون، یک منطقه نمونه خاص را بزرگ می کند. نمونه تحت خلأ است تا اطمینان حاصل شود که پرتو الکترون متمرکز است و با ذرات معلق در هوا تعامل ندارد. هنگامی که پرتو الکترون به نمونه برخورد می کند ، باعث می شود الکترونهای ثانویه از نمونه شناسایی شده آزاد شوند تا تصویری بر اساس توپوگرافی سطح ارائه شود. دو ردیاب متداول که مورد استفاده قرار می گیرند ردیاب الکترون ثانویه (SED) و ردیاب الکترون برگشتی (BSE) است. الکترون ها با ردیاب تعامل میکنند تا تصویری ایجاد کنند.

در این بخش تحلیل آزمون آنالیز SEM با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج SEM:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو