گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

برچسب: کروماتوگرافی، آنالیز، GC-MS

gc

کاربردهای کروماتوگرافی گازی

روش کروماتوگرافی گازی− اسپکترومتر جرمی یا GC-MS یکی از تکنیک های …

ادامه مطلب