گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

TGA

TGA

تحلیل نتایج TGA

اساس کار این آنالیز، تغییر وزن نمونه در حین گرمایش است. در این آنالیز، نمونه توسط برنامه‌ریزی دستگاه با نرخ مشخصی با حضور گازهای متفاوتی مثل نیتروژن و اکسیژن گرم می‌شود. در شکل به صورت ساده طرحی از اجزای اصلی این دستگاه نمایش داده شده است. در این روش نمونه روی یک ترازو دقیق درون محفظه کوره قرار دارد. گاز به صورت پیوسته به درون کوره وارد و خارج می‌شود و برنامه دمایی نیز توسط دستگاه دقیقی کنترل و اعمال می‌شود.

در این بخش تحلیل آزمون آنالیز توزین حرارتی با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج TGA:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل
  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو