گروه آموزشی پژوهشی آزمانو
logo.png

XRD

XRD

تحلیل نتایج XRD

برای تحلیل نتایج XRD، طیف XRD خروجی دستگاه با بانک مرجع ICSD مقایسه می گردد و فرمول و ترکیب نمونه مجهول بدست خواهد آمد . همچنین با استفاده از فرمول براگ می‌توان فاصله صفحات کریستالی و در نتیجه اندازه و نوع سلول واحد را نیز بدست آورد.

در این بخش تحلیل آزمون پراش اشعه ایکس با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارها انجام توسط کارشناسان تخصصی گروه آزمانو انجام می­پذیرد و نتایج حاصل از آن ارسال می­گردد.

فرآیند تحلیل نتایج XRD:

  • ارسال درخواست به ایمیل آزمانو به نشانی: info@azmano.org با محتوای زیر:
  • فایل نتایج جهت تحلیل

  • شماره تماس
  • بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمانو و تعیین زمان و هزینه تحلیل نتایج
  • واریز وجه
  • ارسال فیش واریز وجه و ثبت نهایی درخواست
  • ارسال نتایج توسط کارشناسان آزمانو